முப்படை முகாம்களில் கொரோனா தேடுதல் நடமாட முடியாத கிம்-ஜொங்உன்

முப்படை முகாம்களில் கொரோனா தேடுதல் நடமாட முடியாத கிம்-ஜொங்உன்