ஒரே இரவில் உடல் சோர்வு அசதி நரம்பு இழுத்தல்(sciatica pain),பாத வலி,எரிச்சல்,மதமதப்பு குணமாக

ஒரே இரவில் உடல் சோர்வு அசதி நரம்பு இழுத்தல்(sciatica pain),பாத வலி,எரிச்சல்,மதமதப்பு குணமாக